...

تب و تابی است در موسيقی آب
کجا پنهان شده است اين روح بی تاب
فرازش: شوق هستی، شور پرواز
فرودش: غم
سکوتش: مرگ و مرداب !
( فريدون مشيری )