...
رنگ چشمت رنگ دريا
سينهء من دشت غمها
يادم آيد زير باران
با تو بودم٬ با تو تنها ...