...
اصلاً حس خوبی نیست ... میدونم که دوباره داره میاد سراغم ... میترسم ...
به هیچ کس نباید بگم٬ میدونم (الان دیگه مطمئنم)‌ که به هیچکس نمتونم پناه ببرم ...
به هیچکس٬ به هیچکس٬ ... به هیچ کس٬ حتی به ...