...
اول با تمام وجود سرم داد کشید بعد در حالیکه بغض بهش اجازه نمی داد ولی حرفش رو تو صورتم فریاد زد و بعد که بغلش کردم فقط گریه کرد و گریه کرد ...
و من تازه احساس کردم چقدر احتیاج داشت به اون فریاد کردن و چقدر نیاز داشت به این در آغوش کشیده شدن ... و اینبار من بودم که با خودم گریه می کردم کاش بهش گفته بودم ...