...
پرده ای می گذرد
پرده ای می آید:
می رود نقش پی نقش دگر
رنگ می لغزد بر رنگ.
ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ:
دنگ ... دنگ ...
دنگ ...
(سهراب)