...
فکر کنم دیگه این هفته شورش رو در آوردم با این همه قلیون کشیدنم ... اینم آخر عاقبتش ... اگه امروز پیام نبود کی میخواست رانندگی کنه ؟‌ مَن ؟!!