...
دیشب باز خوابش و دیدم ... کاش میشد از خواب بیدار نشم ... حیف که نمشه بهش بگم ... ولی میدونم که اگه بهش بگم خوشحال میشه ... شایدم یه روزی بهش گفتم ...