...
امیدوارم اون چیزی که احساس میکنم درست نباشه ... معنی تلفن دیشبش چی بود ؟!!