...

قبلاً رعنا بهم گفته بود که اگه نوشتن رو شروع کردم لینکش رو به هر کسی ندم !! ولی کو گوش شنوا !! از همه ی دوستانی که با من آشنا هستند عاجزانه تقاضا می کنم که اجازه بدن من با این آخرین وسوسم خوش باشم و در مورد این بریده بریده گفتن های من و اشارت های جسته گریخته ی من، زیاد سوال و کنجکاوی نکنند. حتی شما دوست عزیز !!

پ.ن. حتی شما عموجون، حتی شما مامانجون :)