...

قانون بقای ماده و انرژی:

هر دلی نصفش سنگ است و نصفش شیشه . وقتی شیشه شکست فقط سنگ باقی می ماند !