...

وقتی می بینمش حالم ازش به هم میخوره ٬ وقتی باهاش حرف میزنم اعصابم خورد میشه‌٬‌ وقتی هم نمی بینمش دلم براش تنگ میشه !!