...

آن روی سکه

آدم ها به شوخی به سوی غورباقه ها سنگ پرتاب می کنند٬

اما قورباغه ها کاملاً جدی می میرند .

(اریک فرید)