...

روز نفس زنان رو به سراب میروم
خشک گلو و تشنه لب به عشق آب میروم
شب که به خانه میرسم شکسته بال و خسته جان
در غم فردای دگر باز به خواب میروم