...

فراز برات دعا میکنم ... ولی ... ولی ... خودت هیچ میدونی چه دعایی باید بکنم ؟