...

«‌ بسترم صدف خالی یک تنهائیست.
و تو چون مروارید٬
گردن آویز کسان دگری ... »