...

- به نظر شما من آدم پستی هستم؟
- چی ؟!! آدم ؟!!
- هیچی بابا ، ولش کن !