...

داره جلو روم پرپر میشه و من هیچ کاری نمتونم بکنم !! به خدا زندان انفرادی به این مصیبت ترجیح داره ... آخه چرا این بلا باید سر ما بیاد ...

دوستی گفت صبر کن زیراک
صبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی باز آیر
کارها به زانکه بود کند
گفتم ار آب رفته باز آید
ماهی مرده را چه سود کند‌ ؟!