...

باز هم قلیون فرحزاد ... باز هم خماری ... باز هم دوستان ... باز هم درد شیرین کتک هایی که من خوردم ... باز هم نگاه هایی که یک دنیا معنی میدادند ... باز هم خنده های پنهان و آرام ...

و باز هم ترس ... و باز هم حسرت ... و باز هم هراس از ...

این نیز بگذرد ...