...

گفتی که :

          - " چو خورشید زنم سوی تو پر،
             چون ماه، شبی می کشم از پنجره سر"

اندوه که که خورشید شدی،
                              تنگ غروب

افسوس که مهتاب شدی،
                               وقت سحر