...
من به یاد تو و آن روز بهار ...

می نشینم تا صبح ...

... و چه اندازه دلم غمگین است .
Title : Music Theme
Artist : Paul Mouriat