...

فکر کنم عرفان خونم اومده پایین ... چند وقتیه که با دعا گریه نکردم !‌ باید یه کاریش بکنم ... باید دنبال یه تنهایی ناب بگردم ٬ یه خلوت خالصانه ...
***

حرف های هست برای گفتن٬ حرفهایی هست برای نگفتن
حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرو نمی آرند ...