...

اگر موبایلتان به سرویس کوته پیغام مجهز است می توانید توسط آن email ارسال کرده و یا برای دوستانتان در Yahoo Messenger پیغام بفرستید.

برای توضیحات بیشتر این نوشته ام را بخوانید.

پ.ن. طبق آخرین اطلاعاتی که من کسب کردم این سرویس همیشه هم بالا نیست !! امان از این مهندسی نرم افزار ساخت یافته !!