...

دلم تنگ است ...
دلم میسوزد از باغی که میسوزد ...