...

«یک بازی بامزه‌:‌ شطرنج‌»

        یاد آنروز که در صفحه ی شطرنج دلت٬
        شاه دل بودم و با کیش رخت مات شدم .