...

ای فلک بر سر من یه دنیا منت بگُذار
واسه عاشق شدنم٬ بازم یه فرصت بگُذار