...

- آخه الاخ!! آخه یابو !! بوزینه٬‌ گورخر٬ اُزگل٬ نفهم٬ ایکبیری٬ اُسکُل٬ تن لش٬ شامپانزه٬‌ آفریقایی٬ الدنگ٬ اورانگوتان٬ حیوون٬ عوضی٬‌ آشغال٬ مزخرف٬ تخم سگ٬ توله جن٬ کثافت٬ کله پوک٬ شوسمل٬ اِندِ خر !!
تو کی میخوای آدم بشی بالاخره ؟!!

- اه ... گیر دادیا !! یه بار پرسیدی گفتم ... آدم نَمَنَ ؟!!

- هیچی بابا شوما خودشو ناراحت نَوَکن‌.