...

چون سبوی تشنه ...


از تهی سرشار ٬‌
جویبار لحظه ها جاریست .

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ٬ واندر آب بیند سنگ ٬
دوستان و دشمنان را میشناسم من .
زندگی را دوست میدارم ؛
مرگ را دشمن .
وای ٬ اما - با که باید گفت این ؟ - من دوستی دارم
که بدشمن خواهم از او التجا بردن .

جویبار لحظه ها جاری .

- م. امید