...

نه خیرم !!‌ مثکه این دردسر تازه خیلی جدی تر از این حرفاس !! خدا خودش رحم کنه :(