...

این یه تیکه از آخرین شعریه که به انگلیسی گفته بودم٬ خیلی دوسش دارم چون احساس میکنم از اون نوشته های مبهمی که با یه بار خوندن نمیشه معنیش رو فهمید !!‌نمدونم چرا ولی اصولاْ از نوشته های پیچیده و مبهم خوشم میاد.


...
I wish to be the sunset,
in order to be dyed by the blood of the sun,
and then,
I wish to be the sunrise,
an end for the deep darkness of night,
then,
watch sun's severe revenge from stars,
remembering the sunset,
you can understand why.
...شما چیزی دستگیرتون شد ؟!!