...

هیچ وقت درست و حسابی به مرگ فکر کردین ؟!! فکر کنین حتماً . واسه زندگیتون خوبه !!


روزی هرروزه ازیزدان گرفتن نیست منت نیست
گر چه روزی می دهد روزی ز عمرت می برد