...

فراز بهم گفت نرو ...
بهم گفت تو پُری ...
گوش نکردم ٬ رفتم !
و چه خوب شد که کم بودیم ...
چه خوب شد اونروز اون نیومده بود ...
چه خوب شد اونروز اون یکی وسط راه برگشت ...
یه جوریایی میشه گفت که چه خوب شد اون روز تو فرحزاد کسی نبود وگر نه ...
چون من اون روز دوباره پس از مدت ها شکستم .