...

کیتارو را دوست میدارم چون برای تمام لحظه های زیستن و نازیستن من آهنگ مناسبش را دارد ٬ چه برای گریستنم٬ چه برای مست کردنم٬ چه برای عبادت کردنم٬ چه برای سَماعم ٬ چه برای اندیشیدنم ٬ چه برای نااندیشیدنم٬ ٬ چه برای پرواز کردنم ٬ چه برای خشمم ٬ چه برای سکوتم ٬ و چه برای فریاد کردنم .

امشب ٬ چشمانم را می بندم و با این آهنگ تا طلوع صبح میرقصم .
شاید دم صبح ٬ باز پروازم گرفت ...


Title : Dance of Sarasvati
Artist : Kitaro

Title : Agreement
Artist : Kitaro & Jon Anderson