...

آدم وقتی تو یه روز هم فیلم کیدز رو میبینه و توجیه میشه که بچه های بلاد کفر چه کارها که نمیکنن ٬ هم این مقاله رو تو نیویورک تایمز میخونه ... یه جوری میشه !!