...

چرا ما آدما فقط تو سختیا ست که یادمون میافته :
و خدایی که در این نزدیکیست ...
آن روز با تو بودم
امروز بی توام
آن روز كه با تو بودم
بی تو بودم
امروز كه بی توام
با توام