...

اینو قبلاْ تو وبلاگ انگلیسیم گفته بودم ولی اخیراْ یه اتفاقی افتاد که کلی به این روایت ایمانم بیشتر شد٬ اینه که دوباره اینجا میگمش:


At the college, male & female students were told to individually write a sentence using the words 'sex' and 'love.'

Females wrote :
"When two mature people are passionately and deeply in love with one another to a high degree and that they respect each other very much, then, it is spiritually and morally acceptable to the society that they both engage themselves in the act of physical sex with one another. "

Men wrote :
'I love sex.'


اگه از چند تا استثنایی که همیشه وجود داره (و تو همه چیز استثنا وجود داره ) مثکه این قصه متأسفانه خیلی درست تر از اونیه که من فکرش رو میکردم !!