...

دلم٬
دلم میخواد ٬
دلم خیلی میخواد ٬
ولی ...
آخه @#$! :(
ولی هنوزم دلم خیلی میخواد که ...
چی کار کنم خوب :(
ولش کنم ؟!!‌
نه !!! آخه دلم خیلی میخواد که ...
اااااااه ... خوب چی کار کنم که دلم میخواد X(
آی خاک تو سر من که بعد این همه وقت و این همه جنگ و جدل هنوزم اینجوری دلم میخواد ...
~!@!@#@#%$%^%^&^&#%#@%(@#$*%@#$)*%#@$
اصلاْ بیخیالش میشم :|
دیگه هم این دل صاب مرده غلط میخوره که میخواد‌!

پ.ن. آره ارواح ننت !! دلت اگه حرف گوش میکرد وضع تو الان اینجوری نبود که .
پ.ن. هر کی فکر میکنه من دچار خودسانسوری شدم غلط میکنه٬ من با خودم هم همین جوری حرف میزنم ٬ وقتی هم که بلند بلند فکر میکنم بازم همین جوری حرف میزنم .
پ.ن. لازم به توضیح نیست که من الان کاملاْ عصبانیم ؟!