...

شکست ٬ در حالیکه من حتی فکرش رو هم نمیکردم شکستنش رو به عمرم ببینم.
... و از شکستن اون ٬ من هم شکستم .