...

کاش میشد که آدم میتونس از زندگی کردن یه چند وقت (محدود) مرخصی بدون حقوق بگیره !!
آخ اصلاْ اگه میشد میتونستم زندگی کردنم رو مثلاْ یه ترم دیفِر کنم و عقب بندازم (فقط مَنا !! بقیه همه رو روال برن جلو)‌ چقدر خوب میشد . یا اگه میشد آدم یه نفر رو استخدام کنه جای اون سختیا رو تحمل کنه چه حالی میداد !!
حیف که نمیشه ٬ ولی اگه میشد چی میشد !!