...

« روی هر سینه سری تکیه کند وقت وداع
سر ما وقت وداع تکیه به دیوار دل است »