...

وقتی میبینین یه مادر شب تا صبح بالای سر بچش میشینه گریه میکنه و اونو نوازش میکنه چون فکر میکنه بچش داره از دست میره چه حالی بهتون دست میده ؟!
به خصوص اگه ...