...

مختصر و مفید :‌ امشب فکر کردم و فکر کردم و فکر کردم ... خیلی که فکر کردم٬ سرانجام دلم برا خودم سوخت . من گناه دارم نه ؟!!

پ.ن.
No comment is appreciated at all :|