...

راس میگن که از پس هر خنده ای گریه ای ٬ و از پس هر لبخندی اشکی ...