...

راستی دعام کنین٬ میگن با کسی شوخی نداره استاده !! اگه نمره نیارم فارغ التحصیل نمشم !! اون وقت پذیرش و بورس و اینا هم همه پر !! راستش مثکه احسان هم با اینکه کلی امید وار بود بتونه یادم بده کم کم ازم قطع امید کرده !! هر چی باشه من هم مثل اسب چموش یک ترم محض رضای خدا و بندگانش یک جلسه رو هم سر کلاس یارو نرفتم !! البته استاده هم نامردی نکرده هر جلسه حضور و غیاب کرده و واسه من غایب زده !! خدا خودش برسه به دادم !!

پ.ن. هر چند اگه منم که منم ، بلدم آخرش با این جور استادا چه جوری راه بیام !! به قول خودم جوجه رو آخر پاییز که نمیشمرن ، چون تو بهار تازه جوجه کشیه !!