...

امتحان ریز پردازنده دادم ٬ آی دادم ٬ آی دادم ...