...

ای دل ای دل ... هی دل ...


پنداشتم آن زمان که رازیست
در زاری و هایهای دریا
شاید که مرا به خویش میخواند٬
در غربت خود خدای دریا ...