...

نفسم درد میکنه. مثکه دوباره آسمم زده به شاهرگم !! به خدا نفس کشیدن هم عجب نعمتی که ما حالیمون نیستا ...