...

اینست وصف حال ما ای دوست:

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد