...

حتماْ به کرگدن سر بزنید. این نصف شبی این پست آخرش واقعاْ فوق العاده بود:

« پس، لبخند زد، نفس كشيد، هوا پر از بوي هوس بود، فكر كرد همين است، همينجاست. گفت: اينجا جاي من است! »