...

... پر از حرفم و خاموش٬ یه قصه و فراموش ...خستم .
از همه چیز.
از همه کس.