...

یه آدم خوب ٬ یه دوست محشر ٬ یه هوای خوب ٬ یه کافی شاپ تازه و آروم ٬ کلی حرف ٬ کلی درددل‌‌ ٬ کلی اشک ٬ کلی محبت ٬ کلی خنده ٬ کلی غیبت ٬ کلی پیاده روی ٬ کلی ناز و ادا ٬ کلی قوت قلب ٬ کلی بچه گربه ٬ کلی آرامش ٬ کلی احساسات .

و کلی خاطره ها و خاطره ها و خاطره ها ...
... و خدایی که در این نزدیکیست .


- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند.
و دست منبسط نور روی شانه ی آنهاست.
- نه ٬ وصل ممکن نیست٬
همیشه فاصله ای هست.
اگر چه منحنی آب بالش خوبی است
برای خوابِ دل آویز و ترد نیلوفر ٬
همیشه فاصله ای هست.
دچار باید بود
وگر نه زمزمه ی حیرت میان دو حرف
حرام خواهد شد.
و عشق
صدای فاصله هاست.
صدای فاصله هایی که
                              غرق ابهامند.